Informacje ogólne

Udział w wykładach nie jest obowiązkowy. Wiedza z wykładu jest potrzebna w trakcie ćwiczeń praktycznych. Hasło do wykładów i ćwiczeń zostanie podane na 1 zajęciach w semestrze. Na ostatnim wykładzie w semestrze może odbyć się kolokwium teoretyczne.

Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy. Można mieć 1 nieobecność nieusprawiedliwioną. Każda kolejna nieobecność musi zostać odrobiona. Posiadanie 50% lub większej liczby nieobecności= brak zaliczenia z ćwiczeń. Istnieje możliwość odrobienia zajęć na innej grupie, należy wcześniej zapytać prowadzącego zajęcia o taką możliwość (uczestnictwo bez zgłoszenia==nieobecność).

W trakcie semestru mogą odbywać się kartkówki oraz może być oceniana praca na ćwiczeniach (np. odpowiedź ustna), lub praca domowa. Z pojedynczej kartkówki lub odpowiedzi ustnej, pracy domowej można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Nie ma możliwości poprawy.

Pod koniec semestru odbędzie się kolokwium zaliczeniowe z całości materiału z semestru oraz 2 terminy poprawkowe (w trakcie sesji) dla osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej z kolokwium. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej z kolokwium.

Aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń należy zdobyć minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w semestrze, w tym minimum 50% z kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa z zajęć jest oceną końcową z ćwiczeń. Jeśli odbędzie się kolokwium teoretyczne na wykładzie ocena końcowa jest oceną ważoną z ocen pozytywnych z wykładu i ćwiczeń: 0.7 * ocena z ćwiczeń+ 0.3 * ocena z wykładu.

Dodatkowe informacje są zawarte w sylabusie przedmiotu. Pozostałe kwestie organizacyjne zostaną omówione na pierwszych zajęciach w semestrze.

Wszystkie aktualne materiały do zajęć umieszczone są na platformie MS Teams. Poniżej znajdują się przykładowe materiały do zajęć z wcześniejszych lat.

Wykłady:

Ćwiczenia: