Informacje ogólne:

Wykład:

 • Wykład odbywa się w formie zdalnej 1 raz na 2 tygodnie. Prezentacje z wykładu są dostępne w MS Teams na kanale zespołu zajęć.
 • Udział w wykładach nie jest obowiązkowy. Wiedza z wykładu jest potrzebna w trakcie ćwiczeń praktycznych. Na ostatnim wykładzie w semestrze może odbyć się kolokwium teoretyczne (w przypadku regularnego nie przygotowania do ćwiczeń).

Ćwiczenia:

 • Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy. Można mieć 1 nieobecność nieusprawiedliwioną. Każda kolejna nieobecność musi zostać odrobiona. Posiadanie 50% lub większej liczby nieobecności= brak zaliczenia z ćwiczeń. Odrobienie nieobecności wiąże się z przygotowaniem sprawozdania z ćwiczeń wraz z interpretacją i wnioskami i oddanie sprawozdania nie później niż na 1 ćwiczeniach po ustaniu nieobecności.
 • Zajęcia odbywają się w 2 blokach: programowanie w R (prowadzone przez Katarzynę Adamek), wizualizacja danych (prowadzone przez Monikę Chuchro). Zasady obowiązujące na ćwiczeniach zostaną omówione na początku każdego bloku zajęć.
 • Nie można zmienić samodzielnie grupy ćwiczeniowej. Każda zmiana wymaga zgody prowadzącego ćwiczenia. Uczestnictwo na zajęciach w nie przypisanej grupie wiąże się z nieobecnością nieusprawiedliwioną na ćwiczeniach.
 • W trakcie semestru mogą odbywać się kartkówki oraz może być oceniana praca na ćwiczeniach (np. odpowiedź ustna), lub praca domowa. Nie ma możliwości poprawy zadań domowych, zadań z ćwiczeń lub kartkówek.
 • Pod koniec semestru (ostatnie ćwiczenia w semestrze) odbędzie się kolokwium zaliczeniowe z całości materiału z semestru oraz 2 terminy poprawkowe (w trakcie sesji) dla osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej z kolokwium. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej z kolokwium.
 • Aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń należy zdobyć minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w semestrze, w tym minimum 50% z kolokwium zaliczeniowego. Punktacja poszczególnych składowych zajęć:
  • 80pkt kolokwium zaliczeniowe (minimum 40pkt zaliczenie),
  • 20pkt kartkówki, zadania domowe, aktywność,
  • -2pkt nieprzygotowanie do zajęć.
 • Maksymalna liczba punktów do zdobycia w semestrze: 100pkt; ocena z ćwiczeń zgodna z Regulaminem Studiów AGH.
 • Ocena końcowa z zajęć jest oceną końcową z ćwiczeń. Jeśli odbędzie się kolokwium teoretyczne na wykładzie ocena końcowa jest oceną ważoną z ocen pozytywnych z wykładu i ćwiczeń: 0.7 * ocena z ćwiczeń+ 0.3 * ocena z wykładu.
 • Dodatkowe informacje są zawarte w sylabusie przedmiotu. Pozostałe kwestie organizacyjne zostaną omówione na pierwszych zajęciach w semestrze.
 • Zakaz wykorzystywania ChatGPT oraz podobnych narzędzi (bez wyraźnego wskazania prowadzącego).

Materiały do zajęć:

Ćwiczenia 10: ggplot2, plotly: