Wykład – 15h- uczestnictwo nieobowiązkowe

Ćwiczenia – 15h

Wykłady:

1: Badania statystyczne, R: Statystyka2019_w1

2: Charakterystyki liczbowe struktury badanej zbiorowości: Statystyka2019_w2

3: Zmienne losowe, rozkłady danych: Statystyka2019_w3_4

4: Weryfikacja hipotez statystycznych: Statystyka2019_w3_4

5: Estymacja przedziałowa: Statystyka2019_w5

6: Regresja, wizualizacja danych

7: Kolokwium z wykładów 45 min

 

Ćwiczenia

1. Zajęcia organizacyjne

2. R: Statystyka2019_c1, cw1_dane

3. Badania statystyczne i charakterystyki liczbowe struktury badanej zbiorowości: Statystyka2019_c2

4. Charakterystyki liczbowe struktury badanej zbiorowości: Statystyka2019_c3

5. Rozkłady danych

6. Weryfikacja hipotez statystycznych

7. Korelacja i regresja

8. Kolokwium 1.5h

 

Aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń należy:

- mieć frekwencję wyższą niż 50%, nieobecności usprawiedliwione (1 nieobecność może być nieusprawiedliwiona), a zajęcia odrobione we własnym zakresie i skonsultowane z prowadzącym ćwiczenia.

- uzyskać więcej niż 50% dostępnych punktów z kolokwium końcowego. Są 2 terminy poprawkowe, dla kolokwium końcowego (1 termin sesja zimowa, 2 termin sesja poprawkowa). Nie można poprawiać oceny pozytywnej.

- uzyskać więcej niż 50% dostępnych punktów z całości ćwiczeń (zadania domowe, kartkówki).

- nie można poprawiać ocen z kartkówek i zadań domowych.

- ocena z ćwiczeń jest oceną zgodną z oceną procentową z Regulaminu Studiów.

 

 

Aby uzyskać zaliczenie z całości zajęć należy:

- uzyskać min. 3.0 z ćwiczeń,

- uzyskać min. 3.0 z kolokwium z wykładu (możliwe są 2 terminy poprawkowe)

Ocena końcowa to 0.7*ocena z ćwiczeń +0.3* ocena z wykładów (zaokrąglona według Regulaminu Studiów).