Zajęcia odbywają się w sposób zdalny na platformie Microsoft Teams Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Zajęcia składają się z dwóch części: wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykład oraz ćwiczenia odbywać się będą w trybie synchronicznym.

Materiały do zajęć z rozbudowanymi objaśnieniami będą umieszczane na platformie Microsoft Teams.

Wykłady

1. Data mining, dane

2. Preprocessing, analiza danych

3. Modele regresyjne

4. Modele klasyfikacyjne

5. Modele analizy skupień

6. Sieci neuronowe

7. Powtórzenie materiału

8. Egzamin

Ćwiczenia

Tematyka zajęć będzie dopasowana do umiejętności grupy (język R). Planowane zagadnienia:

 • powtórzenie materiału z podstaw R
 • preprocessing danych
 • analiza danych
 • wizualizacja danych
 • modele regresyjne
 • modele klasyfikacyjne
 • modele klasteryzacyjne
 • ocena jakości modeli
 • prognozy i ocena jakości prognoz.

Ćwiczenia z analizy i modelowania danych składają się z 2 części: dyskusji oraz zajęć projektowych (przykład w materiałach do przerobienia oraz zadania do wykonania).

Zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu:

 • Udział w wykładach jest nieobowiązkowy.
 • Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy (możliwa jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). 
 • W przypadku nieobecności należy wykonać sprawozdanie z ćwiczeń zawierające rozwiązanie zadań wraz z interpretacją (nawet w przypadku posiadania zwolnienia lekarskiego z zajęć). Sprawozdanie należy oddać do 1 zajęć po nieobecności.
 • Na ćwiczeniach obowiązują zagadnienia z wykładów.
 • Frekwencja równa lub niższa niż 50% na ćwiczeniach oznacza brak uzyskania zaliczenia.
 • Z części ćwiczeń będzie wymagane wykonanie sprawozdania (sprawozdanie może być wykonane w grupach dwuosobowych.
 • Ocena końcowa z ćwiczeń składa się z kartkówek teoretycznych, sprawozdań oraz projektu praktycznego. 80% CS+20% kartkówki i sprawozdania+5% aktywność (obecności, aktywność na ćwiczeniach). Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy zdobyć minimum 50% punktów z CS oraz minimum 50% punktów z całości zajęć.
 • CS może być w postaci kolokwium lub projektu (zależy od pracy Studentów w trakcie semestru)
 • Oddanie projektu do końca semestru- I termin oceny z ćwiczeń, w głównej części sesji egzaminacyjnej- II termin, w części poprawkowej sesji- III termin.
 • Na ostatnim wykładzie może się odbyć kolokwium teoretyczne.
 • Ocena końcowa z zajęć jest oceną średnią ważoną z pozytywnych ocen z wykładu (0.3) i ćwiczeń (0.7), zaokrągloną zgodnie z regulaminem studiów, jeśli odbędzie się kolokwium z wykładu. W przypadku gdy kolokwium z wykładu się nie odbędzie ocena końcowa z zajęć jest oceną końcową z ćwiczeń.
 • Więcej informacji będzie podanych na ćwiczeniach oraz wykładach.

Materiały historyczne: