Wyniki Kolokwium I termin: wyniki

 

Tematyka ćwiczeń:

 1. Zajęcia wprowadzające, zakładanie kont na serwerze Galaxy, Geolog, MSDN
 2. Edytor tekstu 1: wprowadzenie do edytora tekstu: Edytor tekstu 1
 3. Edytor tekstu 2: style: Edytor tekstu 2
 4. Projekt edytor tekstu- oceniany 5%: Edytor tekstu 3
 5. Arkusz kalkulacyjny 1: wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego: Arkusz kalkulacyjny 1
 6. Arkusz kalkulacyjny 2: funkcje: Arkusz kalkulacyjny  2
 7. Arkusz kalkulacyjny 3: funkcje zaawansowane: Arkusz kalkulacyjny 3
 8. Arkusz kalkulacyjny 4: tabele przestawne: Arkusz kalkulacyjny 4- zajęcia do wykonania samodzielnego
 9. Projekt arkusz kalkulacyjny- oceniany 5%: Arkusz kalkulacyjny 5 
 10. Bazy danych 1: tabele: Bazy danych 1
 11. Bazy danych 2: kwerendy, zapytania, raporty: Bazy danych 2
 12. Prezentacje: Prezentacje multimedialne 1- zajęcia do wykonania samodzielnego
 13. Kolokwium- część 
 14. Kolokwium- część 2 grupa4 grupa3

 

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

 • Możliwa jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona (za wyjątkiem terminów kolokwium).
 • Pozostałe nieobecności muszą zostać usprawiedliwione.
 • Frekwencja na zajęciach poniżej 50% oznacza brak uzyskania zaliczenia z ćwiczeń.
 • Ocena końcowa z ćwiczeń jest oceną procentową zgodną z Regulaminem Studiów!
  • Ocena końcowa jest sumą z kolokwiów zaliczeniowych  (75-85% oceny), aktywności na zajęciach oraz rozwiązanych zadań (15% oceny), a także frekwencji na zajęciach (brak nieobecności w tym też usprawiedliwionych dodatkowe 5% oceny),  możliwe są też kartkówki sprawdzające wiedzę z wcześniejszych zajęć 5% oceny -1 kartkówka.
  • Za brak uzupełnionych zadań, z poprzednich zajęć uwzględniane są oceny ujemne -1% za każde brakujące zadanie.
  • Zaliczenie z przedmiotu uzyskują studenci, którzy uzyskali uzyskali minimum 50% punktów możliwych do uzyskania, w trakcie semestru oraz uzyskali minimum 50% z każdego kolokwium.
 • Przewidziany jest jeden po 1 terminie kolokwium w trakcie semestru oraz 2 terminy poprawkowe (sesja zimowa).
 • Konsultacje w sprawie zajęć możliwe są w terminach konsultacji, dostępnych na stronie www.
 • W pilnych sprawach konsultacje są możliwe po uzgodnieniu mailowym.