Wykład- czas trwania 85 min, 5 min pytania

1. Zagadnienia ogólne dotyczące baz danych: W1_EZE_OZE

2. Relacyjne bazy danych i projektowanie tabel: W2_EZE_OZE

3. Kwerendy, raporty formularze: W3_EZE_OZE

4. Wstęp do SQL: W4_EZE_OZE

5. PostgreSQL, przegląd funkcjonalności.

6. Dane, wiedza, zmienne, typy danych, skale pomiarowe, braki i błędy w danych, przekształcenia danych: W5_EZE_OZE

7. Uzyskiwanie informacji o danych-statystyki opisowe, histogramy, wykresy: wykład na zbiorach danych rzeczywistych: W6_EZE_OZE

8. Porównanie dwóch zmiennych o różnych skalach, korelacja, ANOVA, test t- Studenta: W7_EZE_OZE

9. Autokorelacja i analiza w dziedzinie częstotliwości, model Fouriera: W8_EZE_OZE

10. ARIMA, ARIMA z interwencją, wyrównanie wykładnicze: W9_EZE_OZE

11. Opóźnianie szeregów czasowych, regresja liniowa: W10_EZE_OZE

12. Analiza czynnikowa: W12_EZE_OZE

13. Studium przypadku

14. Studium przypadku

 

Zajęcia praktyczne: czas trwania 2.15 h

1. Zajęcia organizacyjne, prosta baza danych.

2. Prosta baza danych: ćwiczenia 2

3. Praca z bazą danych, relacje, kwerendy: ćwiczenia 3

4. Raporty, formularze: ćwiczenia 4poprawna_baza

5. SQL: ćwiczenia 5

6. Kolokwium praktyczne 

7. Dane: ćwiczenia 7

8. Statystyki opisowe, Porównanie zmiennych, standaryzacja i normalizacja: ćwiczenia 8

9. ARIMA, Wyrównanie wykładnicze, autokorelacja, transformacje: ćwiczenia 9

10. Analiza w dziedzinie częstotliwości: ćwiczenia 10

11. Regresja: ćwiczenia 11

12. Kolokwium praktyczne:

Informacje ogólne dotyczące zajęć

  • Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Osoby przeszkadzające w jakikolwiek sposób na wykładzie (rozmawianie, jedzenie, rozwiązywanie zadań z innych przedmiotów, granie, słuchanie muzyki itp), będą miały obniżoną ocenę końcową.
  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Można mieć jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim. 50% lub więcej nieobecności brak zaliczenia z przedmiotu.
  • Zajęcia na których Student ma nieobecność muszą zostać samodzielnie uzupełnione. Prowadzący zajęcia ma prawo sprawdzić uzupełnienie wiedzy i zadań, poprzez odpowiedź pisemną, ustną lub sprawdzenie rozwiązanych zadań.
  • W trakcie semestru planowane są 2 kolokwia praktyczne. Aby uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń, należy z obu uzyskać minimum 50% możliwych punktów.
  • Poprawa każdego z kolokwium (2 terminy) odbędą się w trakcie sesji letniej.
  • Ocena końcowa:

Kolokwium 1: 40%, 2: 50%, Kartkówki: 10%. Dodatkowo bonus 5%- osoby aktywne, 5% obecne na wszystkich zajęciach.

Ocena końcowa jest oceną zgodną z Regulaminem Studiów.