UPEL

16.03-22.03.2020:

Raporty: LibreBase_raporty_formularze_teoria_zadania

Kwerendy: Baza danych-kwerendy2_2020

Test: TEST1

 

23.03- 29.03.2020:

Kwerendy SQL: Bazy danych-sql

Przydatna teoria slajdy: bazy_danych_dodatkowe_informacje

 

30.03-05.04.2020:

Kwerendy SQL 2: Bazy danych-sql 2

 

06.04-11.04.2020:

Analiza Danych- Wprowadzenie do programu Statistica: AnalizaDanych1

 

17.04.2020:

Bazy danych do kolokwium:bazy_kolokwium, screeny_z_baz_danych

 

20.04-26.04.2020:

Analiza Danych- Czyszczenie danych: AnalizaDanych2

 

27.04-03.05.2020:

Analiza Danych- Analiza opisowa: AnalizaDanych3

 

04.05-10.05.2020:

Analiza Danych- Korelacje i Autokorelacje: AnalizaDanych4

 

11.05-17.05.2020:

Analiza Danych-Regresja wieloraka: AnalizaDanych6

 

18.05-24.05.2020:

Analiza Danych- Ocena jakości modeli: AnalizaDanych7

 

25.05-31.05.2020:

Analiza Danych-Wyrównanie Wykładnicze: AnalizaDanych5

 

01.06-14.06.2020:

Projekt zaliczeniowy

 

 

Zajęcia praktyczne

1-2. Wprowadzenie do baz danych. Prosta baza danych: ćwiczenia 1

3-4. Praca z bazą danych, relacje, kwerendy: cukiernia_librebase Baza danych_kwerendy2

5-6. SQL:

7. Kolokwium praktyczne, wprowadzenie do programu Statstica

8. Dane: ćwiczenia 7

9. Statystyki opisowe, Porównanie zmiennych, standaryzacja i normalizacja: ćwiczenia 8

10-11. ARIMA, Wyrównanie wykładnicze, autokorelacja, transformacje: ćwiczenia 9

12-13. Regresja: ćwiczenia 11

14. Kolokwium praktyczne:

Informacje ogólne dotyczące zajęć

  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Można mieć jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim. 50% lub więcej nieobecności brak zaliczenia z przedmiotu.
  • Zajęcia na których Student ma nieobecność muszą zostać samodzielnie uzupełnione. Prowadzący zajęcia ma prawo sprawdzić uzupełnienie wiedzy i zadań, poprzez odpowiedź pisemną, ustną lub sprawdzenie rozwiązanych zadań.
  • W trakcie semestru planowane są 2 kolokwia praktyczne. Aby uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń, należy z obu uzyskać minimum 50% możliwych punktów.
  • Poprawa każdego z kolokwium (2 terminy) odbędą się w trakcie sesji letniej.
  • Ocena końcowa:

Kolokwium 1: 40%, 2: 50%, Kartkówki: 10%. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie dodatkowych pkt: 5%- osoby aktywne, 5% obecne na wszystkich zajęciach.

Ocena końcowa jest oceną zgodną z Regulaminem Studiów.

Upel- obecność na zajęciach przyznawana jest na podstawie wysłania w odpowiednim tygodniu zajęć zadań do wykonania na podstawie tutorialu. Oceny przyznawane na platformie Upel są oceną orientacyjną wskazującą jak dobrze zadania zostały wykonane. Zostaną one wzięte do wyliczania oceny z aktywności.