Praktyki zawodowe

Studenci III roku studiów inżynierskich mogą w trakcie semestru letniego odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie firmach, tak aby nie kolidowała ona z zajęciami (np. w dni wolne od zajęć, weekendy). Czas trwania takiej praktyki to 20 dni roboczych.

Studenci pozostałych lat studiów I i II stopnia mogą w tym okresie czasu odbyć nadprogramowe praktyki zawodowe.

 

Na skróty/ Co należy przygotować przed zgłoszeniem się do Organizatora praktyk:

1. 2 wypełnione kopie Porozumienia (dane firmy w której będą odbywane praktyki, imię i nazwisko osoby kontaktowej w firmie, minimum 20 dni roboczych- 4 tygodnie praktyk- zakres dat).

2. Plan praktyk, może być podstawowy znajdujący się na końcu strony, lub też już zmodyfikowany przez firmę w której będą odbywane praktyki.

3. Potwierdzenie ubezpieczenia, wydruk z systemu lub zaświadczenie.

4. Potwierdzenie statusu studenta na dany rok akademicki- zaświadczenie z Dziekanatu.

5. Pisemna zgoda firmy na odbywanie praktyk- zaświadczenie, wydruk maila.

 

Zwolnienie z praktyk ze względu na zatrudnienie w zawodzie, odbyte praktyki lub wolontariat

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu, praktykach, wolontariacie- dane firmy, okres zatrudnienia, obowiązki*.

2. Podanie do Dziekana o zwolnienie z praktyk zawodowych.

3. Sprawozdanie z wykonanych działań, obowiązków w trakcie pracy, praktykach, wolontariacie – 1/3 do 1/2 strony, podpisane przez Studenta składającego podanie.

 

Harmonogram prac związanych z realizacją praktyk:

W terminie do 24 marca 2017 r:

Złożenie przez Studenta deklaracji o zamiarze zrealizowania praktyki zawodowej w formie modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, poprzez wpisanie się u Pełnomocnika Dziekana ds praktyk na odpowiednią listę.

W terminie do 8 maja 2017 r:

przekazanie przez Studenta Organizatorowi praktyk właściwemu dla swojego kierunku studiów:

 • pisemną zgodę Przedsiębiorstwa na przyjęcie praktykanta, wydaną w formie oddzielnego pisma lub na złożonym przez Studenta podaniu (skan dokumentu),
 • nazwę i adres Przedsiębiorstwa, a także nazwisko i imię osoby zarządzającej Przedsiębiorstwem oraz osoby upoważnionej ze strony firmy do opieki nad praktykantami,
 • dane dotyczące terminu realizacji praktyki i ewentualne uwagi do programu praktyki złożone przez Opiekuna praktykantów ze strony Przedsiębiorstwa,
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta (wpis na 6 semestr),
 • dokument oświadczający zawarcie ubezpieczenie NNW.

Złożenie przez Studenta podania o zwolnienie go z praktyki zawodowej na podstawie:

 • zaświadczenia o okresie zatrudnienia nie krótszym niż obowiązujący wymiar praktyki, w okresie ostatnich 3 lat. Charakter zatrudnienia musi być zgodny z kierunkiem odbywanych studiów,
 • odbycia w ciągu ostatnich 3 lat wolontariatu pracy o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywanych studiów i przez okres nie krótszy niż 120 godzin, potwierdzoną stosownym dokumentem,
 • odbycia w ciągu ostatnich 2 lat praktyki w wymiarze i o charakterze zgodnym z programem wymaganej praktyki, udokumentowaną stosownym zaświadczeniem.

9-16 maja 2017 r.:

 • Przekazanie Organizatorowi praktyk przez Studenta pisemnej prośby o skierowanie go do odpowiedniego przedsiębiorstwa lub instytucji w celu odbycia praktyki zawodowej (w przypadku nie znalezienia praktyk samodzielnie), lub wpisanie się Studenta u Organizatora na listę, celem zrealizowania modułu kształcenia. W tym przypadku Student musi się liczyć z ewentualną koniecznością sfinansowania swojego udziału w module kształcenia.

W terminie do 14 czerwca 2017 r.:

 • Przygotowanie przez Organizatora praktyk, we współpracy z administracją Wydziału, porozumienia z Przedsiębiorstwem wybranym przez Studenta i przekazanie go Studentowi.
 • Przekazanie Studentowi przez Organizatora praktyk decyzji Dziekana w sprawie zwolnienia z praktyki zawodowej.

W terminie do 30 czerwca 2017 r.:

 • Przekazanie przez Studenta Organizatorowi praktyk jednego egzemplarza Porozumienia podpisanego przez Dziekana Wydziału i Przedsiębiorstwo.
 • Ewentualne wskazanie studentowi przez Organizatora praktyk, miejsca i terminu realizacji praktyki zawodowej oraz przygotowanie we współpracy z administracją Wydziału odpowiednich dokumentów i przekazanie ich Studentowi.

W terminie do 11 września 2017 r.:

 • Złożenie przez Studenta Organizatorowi praktyk dokumentów potwierdzających zrealizowanie praktyki zawodowej lub modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości a także praktyki dyplomowej

W terminie do 15 września 2017.:

 • Potwierdzenie przez Organizatora praktyk odbycia praktyki zawodowej lub modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, a także praktyki dyplomowej i wpisanie zaliczenia do elektronicznego systemu i protokołu.

 

Ważne dokumenty:

Załącznik 1 – Podanie

Załącznik 2 – Porozumienie

Zasady organizacji praktyk zawodowych i dyplomowych

Harmonogram praktyk zawodowych 2015_2016

Skierowanie na praktykę

Ramowy program praktyki dla Kierunku Informatyka Stosowana