Planowane prace magisterskie:

Tematy dla kierunku Informatyka Stosowana

1. Aplikacja do optymalnego wyboru modelu regresyjnego oraz jego parametrów z wykorzystaniem języka R i CRISP-dm

2. Responsywna aplikacja do zarządzania firmą, umożliwiająca gromadzenie danych oraz ich analizę, z wykorzystaniem praktyk continous integration -temat zarezerwowany

3. Web mining wybranej strony WWW z wykorzystaniem języka R

4. Aplikacja do optymalnego wyboru modelu klasyfikacyjnego oraz jego parametrów z wykorzystaniem języka R i CRISP-dm

Tematy dla kierunku Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska

1. Predykcja produkcji i wykorzystania energii elektrycznej w wybranej komunalnej oczyszczalni ścieków.

Wymagania: odbycie praktyk w wybranej komunalnej oczyszczalni ścieków, znajomość funkcjonowania oczyszczalni ścieków, wiedza z zakresu statystyki i metod eksploracji danych.

2. Analiza zanieczyszczenia powietrza w wybranej miejscowości z wykorzystaniem metod eksploracji danych

Wymagania: podstawy statystyki, samodzielność,

 

 

Planowane projekty inżynierskie:

Tematy dla kierunku Informatyka Stosowana

1. Interaktywna mapa zasięgu wybranych powodzi w Polsce

 2. Repozytorium danych powodziowych

3. Aplikacja do wyszukiwania i zbierania informacji o lokalnych i regionalnych powodziach w źródłach internetowych

4. Aplikacja do porównywania dwóch lub więcej zbiorów danych z wykorzystaniem języka R

5. Wykonanie aplikacji umożliwiającej poznanie składni języka R wraz z ćwiczeniami

6. Aplikacja do wizualizacji i dekompozycji szeregów czasowych z wykorzystaniem języka R

Tematy dla kierunków Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska

1. Wykonanie strony www dotyczącej problemu zanieczyszczenia powietrza wraz z wizualizacją prognoz zanieczyszczenia powietrza dla wybranej miejscowości.

Wymagania: znajomość zagadnień zanieczyszczenia powietrza, umiejętność lub chęć zdobycia umiejętności z tworzenia stron www zgodnych ze standardami z wykorzystaniem WordPress, lub HTML 5

 

 

Prowadzone prace magisterskie:

 

1. Ocena skuteczności procesu oczyszczania ścieków w wybranej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem metod eksploracji danych

 

Prowadzone projekty inżynierskie:

1. Analiza zmienności odwiedzin na wybranej stronie www z wykorzystaniem Google Analitics i pakietu R.

 

Zrealizowane prace magisterskie:

1. Modelowanie i predykcja zmienności czasowej produkcji biogazu w wybranych komunalnych oczyszczalniach ścieków

2. Analiza prognostyczna rozwoju biogazowni w Polsce do 2030r.

3. Prognozowanie mocy i energii pozyskiwanej z wiatru z  wybranego obszaru

4. Pozyskiwanie biogazu z odpadów oraz z procesu oczyszczania ścieków na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania obiektów oczyszczalni ścieków lub wysypiska.

5. Prognozowanie zmienności ruchu na stronach www

6. Analiza ruchu na stronie z wykorzystaniem metod eksploracji danych wraz z prognozowaniem zmian pozycji w wyszukiwarce Google dla wybranej strony www.

7. Detekcja zdarzeń w szeregach czasowych z wykorzystaniem metod eksploracji danych.

8. Analiza efektywności oczyszczania ścieków wybranej oczyszczalni ścieków.

 

Zrealizowane projekty inżynierskie:

1. Przydomowe biogazownie – analiza technologii i ocena możliwości zastosowania w Polsce.

2. Utworzenie bazy danych do gromadzenia, wyszukiwania i wizualizacji szeregów czasowych pod kątem określonych analiz statystycznych i data-miningowych.

3. Przygotowanie portalu do nauki i testowania wiedzy dotyczącej geometrii i grafiki wykreślnej z wizualizacją 3D.

4. Program do automatycznego przygotowania danych do analiz statystycznych i eksploracji danych.

5. Strona www do testowania wiedzy z relacyjnych baz danych.

6. Zastosowanie nierelacyjnej bazy danych w aplikacji webowej