Tematyka wykładów:

1. Powtórzenie wiadomości z poprzedniego semestru (kursu Data-mining): dm_mgr_1

2. MARS, modele częstotliwości, modelowanie przez analogię, metoda trendów jednoimiennych: dm_mgr_2

3. ANOVA, Test t-Studenta, Analiza czynnikowa (FA, PCA): dm_mgr_3

4. Klasyfikacja i Drzewo klasyfikacyjne: dm_mgr_4,

5. Klasyfikacja: Bayes, Tablice decyzyjne: dm_mgr_5

6. Sieci neuronowe: dm_mgr_6

7.Analiza wzorców sekwencji, Analiza koszykowa, Reguły decyzyjne: dm_mgr_7

8.Klasteryzacja: dm_mgr_8

9. Dekompozycja szeregów czasowych: dm_mgr_9

10. Modele dodatkowe:

11 i 12. Web mining, Text mining: dm_mgr_11_12

13. Powtórzenie materiału:

14.Case Study:

 

 Ćwiczenia

1-3. Powtórzenie materiału: zestaw1zestaw2zestaw3 ; R: Cwiczenia 1R  ; R-regresja: Regresja w R ; R-sieci: sieci_neuronowe

4. MARS, Metoda trendów jednoimiennych: dm_mgr_2_cw4

5. Modelowanie przez analogię, modele w dziedzinie częstotliwości: dm_mgr_2_cw5

6. Cd ćwiczeń 5:Ćwiczenia laboratoryjne 6_opis

7. ANOVA, Test t-Studenta, Analiza czynnikowa (FA, PCA, ICA): dm_mgr_2_cw6, tutorial:PCA

8. Klasyfikacja i Drzewo klasyfikacyjne: dm_mgr_2_cw7,   Drzewa decyzyjne w R

9. Klasyfikacja: Bayes, Tablice decyzyjne: dm_mgr_2_cw8

10. Sieci neuronowe: dm_mgr_2_cw10

11. Klasteryzacja: dm_mgr_2_cw11, klasteryzacja_opis_

12. Analiza wzorców sekwencji, Analiza koszykowa, Reguły decyzyjne: dm_mgr_2_cw12

13.  Dekompozycja szeregów czasowych: dm_mgr_2_cw13

14. Web mining, Text mining:

15. Case study: dm_mgr_2_cw15

 

 

Zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu:

  • Udział w wykładach jest nieobowiązkowy
  • Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy (możliwa jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona)
  • Na ćwiczeniach obowiązują zagadnienia z wykładów (osoby nieprzygotowane do ćwiczeń mogą zostać niedopuszczone do zajęć)
  • W przypadku braku obecności na zajęciach, Student ma obowiązek nadrobić materiał z zajęć samodzielnie, prowadzący zajęcia ma prawo sprawdzić jego opanowanie (przesłanie rozwiązanych zadań, odpowiedź ustna lub pisemna)
  • Frekwencja niższa lub równa 50% na ćwiczeniach oznacza brak uzyskania zaliczenia
  • Ocena końcowa składa się z kartkówek teoretycznych oraz projektu praktycznego. 80% CS+20%kartkówki+5%aktywność(obecności, udział w wykładach, aktywność na ćwiczeniach).
  • Ocena końcowa jest oceną procentową zgodną z Regulaminem Studiów